PNP型硅平面高频高反压三极管 3CG180

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
Cob
PF
测试条件       IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-20V
VCE=
-20V
VEB=
-1.5V
IC=30mA
IB=3mA
VCE=-20V
IC=20mA
VCE=-10V
IC=20mA
f=30MHz
 
型号 3CG180A
3CG180B
3CG180C
3CG180D
3CG180E
3CG180F
3CG180G
3CG180H
700 100   100
140
180
220
100
140
180
220
4 0.5 1 0.5 1 0.8 15 50
50
50
50
150
150
150
150
  B-4  
用途:用于高频放大与振荡电路