PNP型硅平面高频高反压三极管 3CG200

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
Cob
PF
测试条件       IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-20V
VCE=
-20V
  IC=100mA
IB=10mA
VCE=-20V
IC=50mA
VCE=-10V
IC=50mA
f=30MHz
 
型号 3CG200A
3CG200B
3CG200C
3CG200D
3CG200E
3CG200F
1000 500   60
100
140
180
220
250
4 2 20   1 0.7
0.7
0.7
1
1
1
20 80   B-4  
用途:用于高频放大与振荡电路