PNP型硅平面高频高反压三极管 3CG210

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
Cob
PF
测试条件       IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-20V
VCE=
-20V
  IC=200mA
IB=20mA
VCE=-20V
IC=50mA
VCE=-10V
IC=20mA
f=30MHz
 
型号 3CG210A
3CG210B
3CG210C
3CG210D
3CG210E
3CG210F
1000 1000   60
100
140
180
220
250
4 5 50   1 0.7
0.7
0.7
1
1
1
20 50   B-4  
用途:用于高频放大与振荡电路