PNP型硅平面开关三级管 3CK10

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数

 

外形

PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=300mA
IB=40mA
VCE=-6V
IC=100mA
VCE=-10V
IC=100mA
f=30MHz
IC=300mA
IB=30mA
型号 3Ck10A
3Ck10B
3Ck10C
3Ck10D
3Ck10E
3Ck10F
3Ck10G
3Ck10H
1000 1000 20
35
50
20
35
50
70
130
15
30
45
15
30
45
60
80
4 2 10   1.5 1 30 80 40 250
250
250
160
160
160
160
160
B-4
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路