PNP型硅平面开关三级管 3CK105

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=300mA
IB=30mA
VCE=
-6V
IC=500mA
VCE=-10V
IC=200mA
f=30MHz
IC=500mA
IB=50mA
型号 3Ck105A
3Ck105B
3Ck105C
3Ck105D
3Ck105E
3Ck105F
5000 1000 90
130
160
130
160
220
80
120
150
120
150
120
4 5 50   2 1 20 30   300
300
300
200
200
200
F-1  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路