PNP型硅平面开关三级管 3CK113

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
VEB=
-4V
IC=50mA
IB=5mA
VCE
=-1V
IC=30mA
VCE=-10V
IC=10mA
f=30MHz
IC=50mA
IB=5mA
型号 3Ck113A
3Ck113B
3Ck113C
3Ck113D
3Ck113E
300 100 20
35
50
20
35
15
30
45
15
30
4 0.2 0.2 0.2 0.95 0.3 25 150 50 120
120
120
80
80
B-1  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路