PNP型硅平面开关三级管 3CK121

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
VEB=
-4V
IC=100mA
IB=10mA
VCE=
-1V
IC=100mA
VCE=-10V
IC=50mA
f=30MHz
IC=100mA
IB=10mA
型号 3Ck121A
3Ck121B
3Ck121C
3Ck121D
3Ck121E
500 200 20
35
50
20
35
15
30
45
15
30
4 0.5 0.5 0.5 1.2 0.5 25 150 50 150
150
150
100
100
B-4  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路