PNP型硅平面开关三级管 3CK130

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
VEB=
-4V
IC=500mA
IB=50mA
VCE=
-1V
IC=500mA
VCE=-10V
IC=50mA
f=30MHz
IC=600mA
IB=10mA
型号 3Ck130A
3Ck130B
3Ck130C
3Ck130D
3Ck130E
3Ck130F
700 700 20
35
50
20
35
50
15
30
45
15
30
45
4 5 10 5 1.2 0.5 25 150-450 50 160
160
160
120
120
120
B-4  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路