PNP型硅平面开关三级管 3CK14

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=50mA
IB=5mA
VCE=
-10V
IC=50mA
VCE=
-10V
IC=50mA
f=30MHz
IC=100mA
IB=10mA
型号 3Ck14A
3Ck14B
3Ck14C
3Ck14D
3Ck14E
3Ck14F
3Ck14G
3Ck14H
500 200   20
20
20
20
20
50
20
50
4 0.2 0.2   1 0.5 20 150 50 130-210
130-210
130-210
80-130
80-130
80-130
60-80
60-80
B-4  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路