PNP型硅平面开关三级管 3CK2

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=10mA
IB=1mA
VCE=-6V
IC=20mA
VCE=-10V
IC=10mA
f=30MHz
IC=10mA
IB=1mA
型号 3Ck2A
3Ck2B
3Ck2C
3Ck2D
3Ck2E
3Ck2F
3Ck2G
3Ck2H
100 30 20
35
20
30
20
35
20
35
15
30
15
30
15
30
15
30
4 0.5 0.5   0.9 0.3 25 150 40 110-150
110-150
70-110
70-110
50-70
50-70
50
50
B-1  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路