PNP型硅平面开关三级管 3CK3

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=50mA
IB=5mA
VCE=-6V
IC=50mA
VCE=-10V
IC=50mA
f=30MHz
IC=100mA
IB=10mA
型号 3Ck3A
3Ck3B
3Ck3C
3Ck3D
3Ck3E
3Ck3F
3Ck3G
3Ck3H
500 200 25
35
25
35
25
35
25
35
20
30
20
30
20
30
20
30
5 0.5 1   1.2 0.5 25 120 30 130-200
130-200
80-120
80-120
60-80
60-80
60
60
B-4
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路