PNP型硅平面开关三级管 3CK31

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=30mA
IB=3mA
VCE=
-6V
IC=30mA
VCE=
-10V
IC=10mA
f=30MHz
IC=10mA
IB=1mA
型号 3Ck31A
3Ck31B
3Ck31C
3Ck31D
3Ck31E
3Ck31F
300 50 20
35
50
20
35
50
15
30
45
15
30
45
4 0.2 0.2   1 0.5 20 150 50 110-150
110-150
70-110
70-110
50-70
50-70
B-1  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路