PNP型硅平面开关三级管 3CK4

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=30mA
IB=3mA
VCE=
-6V
IC=100mA
VCE=-10V
IC=100mA
f=30MHz
IC=300mA
IB=30mA
型号 3Ck4A
3Ck4B
3Ck4C
3Ck4D
3Ck4E
3Ck4F
3Ck4G
3Ck4H
700 700 20
35
50
25
35
50
20
35
15
30
45
15
30
45
15
30
5 5 10   1.2 0.8 20 80 50 150-210
150-210
150-210
100-150
100-150
111-150
100
100
B-4  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路