PNP型硅平面开关三级管 3CK5

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=400mA
IB=4mA
VCE=-6V
IC=500mA
VCE=-6V
IC=200mA
f=10MHz
IC=500mA
IB=50mA
型号 3Ck5A
3Ck5B
3Ck5C
3Ck5D
3Ck5E
3Ck5F
3Ck5G
3Ck5H
5000 1500 20
35
50
20
35
50
20
35
15
30
45
15
30
45
15
30
4 100 500   2 1 20 50 80 300
300
300
200
200
200
150
150
F-1  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路