PNP型硅平面开关三级管 3CK7

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=100mA
IB=10mA
VCE=
-6V
IC=50mA
VCE=
-10V
IC=50mA
f=30MHz
IC=100mA
IB=10mA
型号 3Ck7A
3Ck7B
3Ck7C
3Ck7D
3Ck7E
3Ck7F
3Ck7G
700 200 25
35
25
35
25
35
50
20
30
20
30
20
30
45
4 0.5 1   1 0.5 25 100 50 130-120
130-120
80-120
80-120
80
80
80
B-4  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路