PNP型硅平面开关三级管 3CK9

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 开关参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
ton
ns
toff
ns
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
-10V
VCE=
-10V
  IC=300mA
IB=30mA
VCE=-6V
IC=100mA
VCE=-10V
IC=300mA
f=30MHz
IC=300mA
IB=30mA
型号 3Ck9A
3Ck9B
3Ck9C
3Ck9D
3Ck9E
3Ck9F
3Ck9G
700 700 20
30
50
70
80
90
100
15
25
40
60
70
80
90
4 10 20   1 0.8 30 150 40 200 B-4  
用途:用于快速开关逻辑电路脉冲电路高频放大及振荡电路