NPN型硅平面高频中功率三极管 3DG12

电参数 极限参数 直流参数 交流参数 外形 国外相应产品型号
PCM
mW
ICM
mA
BVCBO
V
BVCEO
V
BVEBO
V
ICBO
µA
ICEO
µA
IEBO
µA
VBES
V
VCES
V
hFE fT
MHz
GD
dB
Cob
PF
测试条件     IC=
100µA
IC=
100µA
IE=
100µA
VCB=
10V
VCE=
10V
VEB=
1.5V
IC=300mA
IB=30mA
VCE=10V
IC=3mA
ICE=10V
IC=50mA
f=30MHZ
   
型号 3DG12A
3DG12B
3DG12C
700 300 40
60
40
30
45
30
4 1 10 1 1.2 0.5 30 100
200
300
    B-4  
用途:用于电子设备的高频放大和振荡电路