ECL集成电路资料下载

序 号 产品型号 产品名称 对应国外型号 资料下载
01 E10101/E10505四2输入或/或非门 MC10101/MC10501 E10101/E10505
02 E10102/E10502 四2输入或非门 MC10102/MC10502 E10102/E10502
03E10104/E10504 四2输入或门 MC10104/MC10504 E10104/E10504
04 E10105 / E10505 三2-3-2输入或/或非门 MC10105/MC10505 E10105/E10505
05E10107/E10507 三2输入异或/异或非门 MC10107/MC10507 E10107/E10507
06 E10109 / E10509 双4-5输入或/或非门 MC10109/MC10509 E10109/E10509
07E10113/E10513 四异或门 MC10113/MC10513 E10113/E10513
08E10117/E10517 双二路2-3输入或与/或与非门 MC10117/MC10517 E10117/E10517
09E10121/E10512 四路或与/或与非门 MC10121/MC10521 E10121/E10512
10E10130/E10530 双锁存器 MC10130/MC10530 E10130/E10530
11 E10131 / E10531 双D型主从触发器 MC10131/MC10531 E10131/E10531
12E10132/E10532 带门闩寄存器和公共复位的双多路调制器 MC10132/MC10532 E10132/E10532
13E10135/E10535 双J-K主从触发器 MC10135/MC10535 E10135/E10535
14E10136/E10536 通用十六进制同步计数器 MC10136/MC10536 E10136/E10536
15E10137/E10537 通用十进制同步计数器 MC10137/MC10537 E10137/E10537
16E10161/E10561 三位二进制8-1译码器(低) MC10161/MC10561 E10161/E10561
17E10162/E10562 三位二进制8-1译码器(高) MC10162/MC10562 E10162/E10562
18E10164/E10564 八路选择器 MC10164/MC10564 E10164/E10564
19E10170/E10570 9位+2位奇偶校验器 MC10170/MC10570 E10170/E10570
20E10174/E10574 双4选1多路传输器 MC10174/MC10574 E10174/E10574
21E10179/E10579 超前进位链 MC10179/MC10579 E10179/E10579
22E10180/E10580 双2位加法器/减法器 MC10180/MC10580 E10180/E10580
23E10181/E10581 四位算术逻辑单元/函数发生器 MC10181/MC10581 E10181/E10581
24E10835 4-4-3输入或与/或与非门 MC10835 E10835
25E10836 三双路极性保持器 MC10836 E10836
26E10850 4-4-4-3输入或与/或与非门 MC10850 E10850
27E10854 四极性保持器 MC10854 E10854
28J001 四TTL-ECL电平转换器   J001
29J007 双TTL-ECL电平转换器   J007
30J008 双ECL-TTL电平转换器   J008
31J10112 双3输入4输出线驱动器 MC10112 J10112
32J10116/J10516 三线接收器 MC10116/MC10516 J10116/J10516
33J10123/J10523 三4-3-3输入总线驱动器 MC10123/MC10523 J10123/J10523
34J10124/J10524 四TTL-ECL转换器 MC10124/MC10524 J10124/J10524
35J10125/J10525 四ECL-TTL转换器 MC10125/MC10525 J10125/J10525
36J10177 三ECL-NMOS转换器 MC10177 J10177
37J10216 高速三线接收器 MC10216 J10216
38J303 四发光二极管驱动器   J303
39J685 高速电压比较器 AD685 J685
40J1692 四线接收器 MC1692 J1692
41E1650 双摸/数比较器(高阻) MC1650 E1650
42 E1651 双摸/数比较器(低阻) MC1651 E1651
43E1660 双4输入或/或非门(高阻) MC1660 E1660
44E1664 四2输入或门 MC1664 E1664
45E1666 双R-S触发器 MC1666 E1666
46E1670 单D型主从触发器 MC1670 E1670
47E1690 超高频予置分频器(D型触发器) MC1690 E1690
48ER4804 亚毫微妙双4输入或/或非门   ER4804
49ER4806 十六进制数码管驱动器   ER4806
50ER4811 超高速十进制计数器   ER4811
51ER4812 亚毫微妙三线接收器   ER4812
52E8602 ECL型500MHz÷2分频器 SP8602 E8602
53E8603 ECL型400MHz÷2分频器 SP8603 E8603
54E8604 ECL型300MHz÷2分频器 SP8604 E8604
55E8607 ECL型600MHz÷2分频器 SP8607 E8607
56 E8620 400MHz÷5分频器 SP8620 E8620
57E8634 700MHz÷10分频器 SP8634 E8634
58 E8635 600MHz÷10分频器 SP8635 E8635
59 E8636 500MHz÷10分频器 SP8636 E8636
60 E8637 400MHz÷10分频器 SP8637 E8637
61E8690 ECL型200MHz双模数预置分频器 (÷10/÷11) SP8690 E8690
62 E8743 450M÷8/÷9分频器 SP8743A E8743
63E855 ECL64*1全译码随机存取存储器 MC10148 E855
64E859 ECL128*1全译码随机存取存储器 MC10147 E859
65E863 ECL256*1全译码随机存取存储器 MC10144 E863
66E1648 压控振荡器 MC1648 E1648
67E1658 压控多谐振荡器 MC1658 E1658
68ER4807 锁相环泵电路   ER4807
69T4016/T4316 可编程N摸数计数器 MC4016/MC4316 T4016/T4316
70T4044/T4344 签频/签频器 MC4044/MC4344 T4044/T4344
71E12002/E12502 模拟变频器 MC12002MC12502 E12002/E12502
72E12009/E12509 双摸数前置分频器(÷5/÷6) MC12009/MC12509 E12009/E12509
73 E12011/E12511 双摸数前置分频器(÷8/÷9) MC12011/MC12511 E12011/E12511
74E12012/E12512 双摸数前置分频器( ÷10/÷11/÷12) MC12012/MC12512 E12012/E12512
75 E12013/E12513 双摸数前置分频器(÷10/÷11) MC12013/MC12513 E12013/E12513
76E12014/E12514 计数控制逻辑 MC12014/MC12514 E12014/E12514
77E12040/E12540 鉴频/鉴相器 MC12040/MC12540 E12040/E12540
78L562 30MHZ单片集成锁相环电路 NE562 L562
79L564 单片锁相环电路 NE564 L564
80XR2211 FSK解调器/信号音译码器 XR221 XR2211
81XR2206 功能发生器 XR2206 XR2206
82 XR2208 运算乘法器 XR2208 XR2208