1PS10SB82: 肖特基势垒二极管

外延肖特基势垒二极管封包在SOD882无铅超小塑料封装中。

ESD敏感器件,请遵守操作注意事项。

1PS10SB82: 产品结构框图
sod882_3d
数据手册 (1)
名称/描述Modified Date
Schottky barrier diode (REV 1.0) PDF (93.0 kB) 1PS10SB82 [English]20 Aug 2003
选型工具指南 (1)
名称/描述Modified Date
Discretes Semiconductors Selection Guide 2016 (REV 1.0) PDF (47.9 MB) 75017631 [English]17 Feb 2016
封装信息 (1)
名称/描述Modified Date
DFN1006-2: leadless ultra small plastic package; 2 terminals (REV 1.0) PDF (174.0 kB) SOD882 [English]08 Feb 2016
包装 (1)
名称/描述Modified Date
Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 315 (REV 1.0) PDF (240.0 kB) SOD882_315 [English]07 Nov 2012
可靠性与质量信息 (2)
名称/描述Modified Date
1PS10SB82 NXP® Product Reliability (REV 1.1) PDF (83.0 kB) 1PS10SB82_1 [English]31 Jan 2015
1PS10SB82 NXP Product Quality (REV 1.2) PDF (74.0 kB) 1PS10SB82_NXP_PRODUCT_QUALITY [English]31 Jan 2015
支持信息 (1)
名称/描述Modified Date
Reflow Soldering Profile (REV 1.0) PDF (34.0 kB) REFLOW_SOLDERING_PROFILE [English]30 Sep 2013
SPICE
订购信息
型号状态Package versionPackage name大小 (mm)IF (A)IR [max] (µA)ConfigurationVF [max] (mV)IFSM [max] (A)Cd [max] (pF)IR [max] (mA)VR [max] (V)IF [max] (mA)VR (V)
1PS10SB82ActiveSOD882DFN1006-21.0 x 0.6 x 0.50.2@VR=1Vsingle340@IF=1mA1@VR=0V1530
封装环保信息
产品编号封装说明Outline Version回流/波峰焊接包装产品状态部件编号订购码 (12NC)Marking化学成分RoHS / 无铅 / RHF无铅转换日期EFRIFR(FIT)MTBF(小时)MSLMSL LF
1PS10SB82SOD882Reflow_Soldering_ProfileReel 7" Q1/T1 Pitch 2mmActive1PS10SB82,315 (9340 572 50315)S51PS10SB82Always Pb-free157.00.731.37E911
Schottky barrier diode 1PS10SB82
Discretes Semiconductors Selection Guide 2016 BUK7M12-60E
1PS10SB82 NXP® Product Reliability 1PS10SB82
1PS10SB82 NXP Product Quality 1PS10SB82
1PS10SB82 SPICE model 1PS10SB82
DFN1006-2: leadless ultra small plastic package; 2 terminals pesd9x7.0l
Reflow_Soldering_Profile Wave_Soldering_Profile LPC1112FD20
Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 315 pesd9x7.0l
1PS10SB82
1PS10SB82