AFIC901N: 30 dBm,频率为1.8-1000 MHz,7.5 V Airfast宽带射频集成LDMOS放大器

特性
  • 运行频率在1.8至1000 MHz之间
  • 未匹配的输入、级间和输出,可适用更宽的频率范围
  • 集成的ESD保护
  • 136-174 MHz、350-520 MHz和760-870 MHz设计可采用相同的PCB布局
  • 24引脚,4 mm QFN塑料封装
  • 符合RoHS规范
  • 本产品包含在恩智浦产品长期供货计划中,自推出后至少保证15年供货
特性
  • 无线对讲机功率放大器的驱动器
  • 低功耗手持对讲机的输出级
  • 通信和工业系统的驱动器
24-Lead QFN 4 x 4 Package Image
数据手册 (1)
名称/描述Modified Date
AFIC901N 30 dBm, 1.8-1000 MHz, 7.5 V Data Sheet (REV 0) PDF (1.2 MB) AFIC901N [English]20 Jan 2016
应用说明 (1)
名称/描述Modified Date
AN1955, Thermal Measurement Methodology of RF Power Amplifiers - Application Notes (REV 1) PDF (112.4 kB) AN1955 [English]29 Apr 2014
选型工具指南 (1)
名称/描述Modified Date
RF Products Selector Guide (REV 43) PDF (3.8 MB) SG46 [English]26 May 2016
封装信息 (1)
名称/描述Modified Date
98ASA00651D, QFN-EP MAP (SAW), 4.0x4.0x0.85, Pitch 0.5, 24 Leads (REV A) PDF (52.5 kB) 98ASA00651D [English]21 Jan 2016
支持信息 (1)
名称/描述Modified Date
AFIC901N and AFT05MS003N Overview (REV 0) PDF (583.4 kB) AFIC901N_AFT05MS003N_TRN_SI [English]06 Jul 2015
印刷电路板
订购信息
型号状态状态Frequency Min (Min) (MHz)Frequency Max (Max) (MHz)供电电压 (Typ) (V)P1dB (Typ) (dBm)P1dB (Typ) (W)输出功率 (Typ) (W) @ Intermodulation Level at Test Signal测试信号功率增益 (Typ) (dB) @ f (MHz)效率 (Typ) (%)热阻 (Spec)(°C/W)匹配类型模具技术
AFIC901NT1Active1.810007.53011 @ CWCW31.2 @ 520739.4UnmatchedABLDMOS
封装环保信息
封装说明Outline Version包装产品状态部件编号化学成分RoHS / Pb Free中国RoHS查询MSLPPT (°C)
QFN 4X4X0.85 24 I/O, SAW98ASA00651DMPQ - 1000 REELPOQ - 1000 BOXActiveAFIC901NT1AFIC901NT1.pdf3260
AFIC901N 30 dBm, 1.8-1000 MHz, 7.5 V Data Sheet afic901n
AN1955, Thermal Measurement Methodology of RF Power Amplifiers - Application Notes MMT20303H
RF Products Selector Guide MMT20303H
AFIC901N and AFT05MS003N Overview aft05ms003n
AFIC901N board for 134-176 MHz, 350-520 MHz and 760-870 MHz reference circuits AFIC901N
98ASA00651D, QFN-EP MAP (SAW), 4.0x4.0x0.85, Pitch 0.5, 24 Leads afic901n
AFIC901NT1.pdf AFIC901N