BAP64-03: 硅PIN二极管

采用SOD323超小型SMD塑料封装的平面PIN二极管。

sod323_3d
数据手册 (1)
名称/描述Modified Date
Silicon PIN diode (REV 8.0) PDF (129.0 kB) BAP64-03 [English]12 May 2015
封装信息 (1)
名称/描述Modified Date
plastic surface-mounted package; 2 leads (REV 1.0) PDF (200.0 kB) SOD323 [English]08 Feb 2016
包装 (1)
名称/描述Modified Date
Tape reel; standard product orientation 12NC ending 115 (REV 1.0) PDF (183.0 kB) SOD323_115 [English]07 Nov 2012
支持信息 (2)
名称/描述Modified Date
Reflow Soldering Profile (REV 1.0) PDF (34.0 kB) REFLOW_SOLDERING_PROFILE [English]30 Sep 2013
Wave Soldering Profile (REV 1.0) PDF (20.0 kB) WAVE_SOLDERING_PROFILE [English]30 Sep 2013
S-参数
订购信息
型号状态Package versionNo of diodesdiode configurationVR [max] (V)IF [max] (mA)rD [typ] (ohm)rD [max] (ohm)@IF (mA)@f (MHz)Cd [typ] (pF)@VR (V)Cd [max] (pF)
BAP64-03ActiveSOD3231SG17510023.8101000.351
BAP64-03/DG/B2/ANo Longer ManufacturedSOD3231SG17510023.8101000.351
封装环保信息
产品编号封装说明Outline Version回流/波峰焊接包装产品状态部件编号订购码 (12NC)Marking化学成分RoHS / 无铅 / RHF无铅转换日期MSLMSL LF
BAP64-03SOD323Reflow_Soldering_Profile Wave_Soldering_Profile
Reflow_Soldering_Profile Wave_Soldering_Profile
Reel 7" Q1/T1ActiveBAP64-03,115 (9340 555 11115)A3BAP64-03week 31, 200311
Silicon PIN diode BAP64-03
S-parameter BAP63-03 BAP64-03
plastic surface-mounted package; 2 leads pesd5v0v1ba
Reflow_Soldering_Profile Wave_Soldering_Profile LPC1112FD20
Reflow_Soldering_Profile Wave_Soldering_Profile LPC1112FD20
Tape reel; standard product orientation 12NC ending 115 pesd5v0v1ba
BB208-03