BAP70-02: 硅PIN二极管

采用SOD523超小型SMD塑料封装的平面PIN二极管。

BAP70-02: 产品结构框图
sod523_3d
数据手册 (1)
名称/描述Modified Date
Silicon PIN diode (REV 7.0) PDF (234.0 kB) BAP70-02 [English]16 Apr 2014
封装信息 (1)
名称/描述Modified Date
plastic surface-mounted package; 2 leads (REV 1.0) PDF (174.0 kB) SOD523 [English]08 Feb 2016
包装 (1)
名称/描述Modified Date
Tape reel; standard product orientation 12NC ending 115 (REV 1.0) PDF (179.0 kB) SOD523_115 [English]07 Nov 2012
支持信息 (1)
名称/描述Modified Date
Reflow Soldering Profile (REV 1.0) PDF (34.0 kB) REFLOW_SOLDERING_PROFILE [English]30 Sep 2013
S-参数
订购信息
型号状态Package versionNo of diodesdiode configurationVR [max] (V)IF [max] (mA)rD [typ] (ohm)rD [max] (ohm)@IF (mA)@f (MHz)Cd [typ] (pF)@VR (V)Cd [max] (pF)
BAP70-02ActiveSOD5231SG501005.47101000.41
BAP70-02/AEnd of LifeSOD5231SG501005.47101000.41
BAP70-02/DG/B2/AEnd of LifeSOD5231SG501005.47101000.41
BAP70-02/A2No Longer ManufacturedSOD5231SG501005.47101000.41
封装环保信息
产品编号封装说明Outline Version回流/波峰焊接包装产品状态部件编号订购码 (12NC)Marking化学成分RoHS / 无铅 / RHF无铅转换日期MSLMSL LF
BAP70-02SOD523Reflow_Soldering_ProfileReel 7" Q1/T1ActiveBAP70-02,115 (9340 566 19115)K8BAP70-02week 51, 200211
BAP70-02/ASOD523Reflow_Soldering_ProfileReel 7" Q1/T1DiscontinuedBAP70-02/AX (9340 679 27115)K8BAP70-02/AAlways Pb-free11
BAP70-02/DG/B2/ASOD523Reflow_Soldering_ProfileReel 7" Q1/T1DiscontinuedBAP70-02/DG/B2/AX (9340 679 33115)Y3BAP70-02/DG/B2/AAlways Pb-free11
Silicon PIN diode BAP70-02
S-parameter BAP70-02 BAP70-02
plastic surface-mounted package; 2 leads pesd5z7.0
Reflow_Soldering_Profile Wave_Soldering_Profile LPC1112FD20
Tape reel; standard product orientation 12NC ending 115 pesd5z7.0
BAP70-02
BB208-02