UHF 300-500MHz/大功率

TypeNo. DataSheet Max. ratings Vdd (V) f (MHz) Vdd (V) Pin (W) Po (W) nd (%)
RA13H4047M RA13H4047M 17.0(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 13.0(min) 40.0(min)
RA13H4452M RA13H4452M 17.0(max) 440.0(min) 520.0(max) 12.5 0.05 13.0(min) 40.0(min)
RA30H3340M RA30H3340M 17.0(max) 330.0(min) 400.0(max) 12.5 0.05 30.0(min) 40.0(min)
RA30H4047M RA30H4047M 17.0(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 30.0(min) 40.0(min)
RA30H4047M1 RA30H4047M1 17.0(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 30.0(min) 42.0(min)
RA30H4452M RA30H4452M 17.0(max) 440.0(min) 520.0(max) 12.5 0.05 30.0(min) 40.0(min)
RA30H4552M1 RA30H4552M1 17.0(max) 450.0(min) 520.0(max) 12.5 0.05 30.0(min) 42.0(min)
RA45H4045MR RA45H4045MR 17.0(max) 400.0(min) 450.0(max) 12.5 0.05 45.0(min) 35.0(min)
RA45H4047M RA45H4047M 17.0(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 45.0(min) 35.0(min)
RA45H4452M RA45H4452M 17.0(max) 440.0(min) 520.0(max) 12.5 0.05 45.0(min) 35.0(min)
RA55H3340M RA55H3340M 17.0(max) 330.0(min) 400.0(max) 12.5 0.05 55.0(min) 35.0(min)
RA55H3847M RA55H3847M 17.0(max) 380.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 55.0(min) 38.0(min)
RA55H4047M RA55H4047M 17.0(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 55.0(min) 35.0(min)
RA55H4452M RA55H4452M 17.0(max) 440.0(min) 520.0(max) 12.5 0.05 55.0/45.0(min) 43.0/35.0(min)
RA60H3847M1 RA60H3847M1 17(max.) 378(min.) 470(max.) 12.5 0.05 60(min.) 40(min.)
RA60H4047M1 RA60H4047M1 17.0(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.05 60.0(min) 40.0(min)
RA60H4452M1 RA60H4452M1 17.0(max) 440.0(min) 520.0(max) 12.5 0.05 60.0(min) 40.0(min)