MAX4854H, MAX4854HL:四路SPST、宽带、信号线保护开关

MAX4854H/MAX4854HL模拟开关采用+2V至+5.5V供电,能够处理大于电源摆幅的信号。本器件有四个低导通电阻(7Ω)的单刀/单掷(SPST)开关,导通电容为27.5pF,十分适合数据信号切换。如果输入信号超过电源摆幅,开关将变为高阻,以防信号通过开关到达输出端。 MAX4854H/MAX4854HL采用节省空间的(3mm x 3mm) 16引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C的扩展温度范围内。

关键特性
 • 符合USB 2.0全速率(12MB)和USB 1.1信号的开关
 • 如果信号超过VCC,则进行过压保护
 • 150MHz的-3dB带宽
 • 27.5pF导通电容
 • +2V至+5.5V电源范围
 • 7Ω导通电阻
 • 10µA的低电源电流
 • 兼容1.8V逻辑电平
 • 采用节省空间的(3mm x 3mm) 16引脚TQFN封装
MAX4854H、MAX4854HL:原理框图
MAX4854H、MAX4854HL:原理框图
应用
 • 蜂窝电话
 • 高宽带数据切换
 • 笔记本电脑
 • PDA及其它手持设备
 • USB开关
数据手册DataSheet
语言下载文件备注
英文MAX4854H-MAX4854HL.pdfRev 1; 02/2005
中文MAX4854H_cn.pdfRev 1; 06/2005
关键参数
Part NumberConfig.ChannelsVSUPPLY (Single)
(V)
VSUPPLY (Single)
(V)
VSIGNAL
(V)
VSIGNAL
(V)
Dynamic Range (max)
(V)
RON
(Ω)
RFLAT(ON)
(Ω)
RFLAT(ON)
(Ω)
Bandwidth
(MHz)
IL(OFF)
(nA)
tON
(ns)
tOFF
(ns)
QINJECTION
(pC)
CON
(pF)
COFF
(pF)
Package/PinsBudgetary
Price
minmaxminmaxmaxmaxtypmaxmaxminmaxSee Notes
MAX4854HSPST425.505.55.592.53.7515026040827.512TQFN/16$1.39 @1k
订购型号
型号状况推荐替代产品封装温度RoHS/无铅
MAX4854HETE停止供货MAX4854HETE+TQFN,;16引脚;9.6mm²-40°C至+85°CRoHS/无铅:否
MAX4854HETE+生产中TQFN,;16引脚;9.6mm²-40°C至+85°CRoHS/无铅:无铅
MAX4854HETE+T生产中TQFN,;16引脚;9.6mm²-40°C至+85°CRoHS/无铅:无铅
MAX4854HETE-T停止供货MAX4854HETE+TQFN;16引脚-40°C至+85°C参考数据资料
MAX4854HLETE停止供货TQFN,;16引脚;9.6mm²-40°C至+85°CRoHS/无铅:否
MAX4854HLETE-T停止供货QFN;16引脚-40°C至+85°C参考数据资料
MAX4854H-MAX4854HL.pdf MAX4854H
MAX4854H_cn.pdf MAX4854H
MAX4854H_cn.pdf MAX4854HL