1-Wire和iButton产品主页

1-Wire和iButton产品将单触点1-Wire串行接口与非易失存储器、混合信号和安全认证功能相结合,可广泛用于各个领域。1-Wire产品采用传统的IC封装,iButton产品则采用一种独特、坚固的不锈钢封装。

1-Wire和iButton

浏览1-Wire产品主页                                                    浏览iButton产品主页

1-Wire®产品通过受专利保护的单总线接口提供存储器、混合信号电路、安全认证等功能。1-Wire器件按照串行协议进行供电和数据通信,能够以无与伦比的优势为系统增添特定功能,大大简化系统的互联电路。