UHF 300-500MHz/小功率

TypeNo. DataSheet Availability Status Max. ratings Vdd (V) f (MHz) Vdd (V) Pin (W) Po (W) nd (%)
RA03M3540MD RA03M3540MD MP 9.2(max) 350.0(min) 400.0(max) 7.2 0.08 6.3(min) 35.0(min)
RA03M4043MD RA03M4043MD MP 9.2(max) 400.0(min) 430.0(max) 7.2 0.08 6.3(min) 35.0(min)
RA03M4547MD RA03M4547MD MP 9.2(max) 450.0(min) 470.0(max) 7.2 0.08 6.3(min) 35.0(min)
RA07H3340M RA07H3340M MP 13.2(max) 330.0(min) 400.0(max) 12.5 0.02 7.0(min) 40.0(min)
RA07H4047M RA07H4047M MP 13.2(max) 400.0(min) 470.0(max) 12.5 0.02 7.0(min) 40.0(min)
RA07H4452M RA07H4452M MP 13.2(max) 440.0(min) 520.0(max) 12.5 0.02 7.0(min) 40.0(min)
RA07M3340M RA07M3340M MP 9.2(max) 330.0(min) 400.0(max) 7.2 0.05 7.0(min) 40.0(min)
RA07M3843M RA07M3843M MP 9.2(max) 378.0(min) 430.0(max) 7.2 0.05 7.0(min) 40.0(min)
RA07M4047M RA07M4047M MP 9.2(max) 400.0(min) 470.0(max) 7.2 0.05 7.0(min) 40.0(min)
RA07M4047MSA RA07M4047MSA MP 9.2(max) 400.0(min) 470.0(max) 7.2 0.05 7.0(min) 40.0(min)
RA07M4452M RA07M4452M MP 9.2(max) 440.0(min) 520.0(max) 7.2 0.05 7.0(min) 40.0(min)
RA07M4452MSA RA07M4452MSA MP 9.2(max) 440.0(min) 520.0(max) 7.2 0.05 7.0(min) 40.0(min)
RA07N3340M RA07N3340M MP 12.5(max) 330.0(min) 400.0(max) 9.6 0.02 7.5(min) 43.0(min)
RA07N4047M RA07N4047M MP 12.5(max) 400.0(min) 470.0(max) 9.6 0.02 7.5(min) 43.0(min)
RA07N4452M RA07N4452M MP 12.5(max) 440.0(min) 520.0(max) 9.6 0.02 7.5(min) 43.0(min)